Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Žádosti občanů a firem Vítání dětí do života v obci Vyřizování petic, stížností a podnětů fyzických a právnických osob Podání dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytování informací
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování vyřizování žádostí občanů a firem organizace vítání  občánků, finanční dar vedený v účetnictví, pamětní kniha vítání vyřizování petzic a stížností žádost o prodej pozemku
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Občané a firmy Narozené děti v obci Občané Občané
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, konatkt Jmenné, adresné, datum narození Jmenné, adresné, datum narození Jmené, adresné, kontakty, datum narození
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců starosta, žadatel starosta, účetní, členové zastupitelstva,pamětní kniha - veřejnost na obecních akcích - výročí obce, sjezd rodáků starosta, zastupitelé starosta, účetní, zastupitelé
Doba uchování osobních údajů dle skartačního řádu pamětní kniha trvale, pracovní seznam dětí 1 rok dle skartačního řádu 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci)
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c e c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, Listina základních práv a svobod zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? x evidence obyvatel, registr obyvatel x x
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
 
 
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Personální a mzdová agenda Smlouvy o praxi Nájemní a podnájemní smlouvy Osobní údaje ředitelky školy
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování personální a mzdová agenda praxe studentů nájmy a pronájmy nebytových prostor, výběr nájemného platový výměr, pracovní smlouva
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí Praktikanti Nájemci a majitelé nemovitostí Ředitel školy
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění Jmenné, adresné, škola, osvědčení o praxi Jmenné, adresné, datum narození č. nemovitosti Jmenné, adresné, kontakty, datum narození
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců účetní, starostka, finanční a kontrolní výbor starosatka, účetní kontrolní výbor starostka, účetní, kontrolní výbor starostka, kontrolní výbor
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let po ukončení praxe 5 let po ukončení platnosti 5 let (včetně uchování dokumentace z výběrového řízení na ředitele školy)
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c b b c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce MV, nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků; vyhl. č. 59/2002 Sb. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný smluvní smluvní zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? x x x x
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
 
 
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Daně, fdávky,poplatky- evidence všech poplatníků (PO i FO) daní, dávek, poplatků a plátců Osobní údaje opatrovanců
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování evidence psů, výběr poplatku výběr poplatku za pronájem veř. prostranství evidence daní a výběr veškerých poplatků výkon opatrovnictví
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Majitelé psů Občané Občané Opatrovanci
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, počet psů Jmenné, adresné Jmenné, adresné Jmenné, adresné, datum narození
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců starosta, účetní, místostarostka, kontrolní výbor starostka, místostarostka, účetní starostka, účetní, místostarostové, kontrolní výbor starostka, právník, OSSZ
Doba uchování osobních údajů 5 let 5 let 5 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích zák. č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích zák. č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? x x x x
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
 
 
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Seznamy voličů Životní jubilea občanů Zastupitelé Členové komisí a výborů a volební komise
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování konání voleb mzdová agenda přání jubilantům při besedě se seniory výkon funkce člena zastupitelstva mzdová agenda výkon funkce člena komise či výboru mzdová agenda
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci Zastupitelé Členové komisí, výborů a volební komise
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné,datum narození Jmenné, adresní Jmenné, adresné,datum narození Jmenné, adresné,datum narození
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců starosta, účetní, volební komise starosta, účetní, zastupitelé, kontrolní výbor starosta, účetní, kontrolní výbor starosta, účetní, zastupitelé, kontrolní výbor
Doba uchování osobních údajů 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 5 let 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c e c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zast. Krajů; zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do obec. zast.; zák. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu; vyhl. 233/2000 Sb., vyhl. Č. 59/2002 Sb., vyhl. Č. 152/2000 Sb. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? x x x x
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
 
 
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Finanční příspěvky Stavební řízení včetně řízení podle zákona o pozemních komunikacích Ověřování podpisů a listin Czechpoint
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Darovací smlouvy, Veřejnoprávní smlouvy napojení na sítě a na místní komunikaci - stavebníci výběr poplatku zájemci o ověření podpisu, výběr poplatku zájemci o výpisy z rejstříků, výběr poplatku
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Žadatelé o příspěvek Občané Občané a cizinci Občané
Kategorie osobních údajů Jmenné Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jmenné, identifikační, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis Jmenné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců starosta, zastupitelé, účetní kontrolní a finanční výbor starosta, účetní, kontrolní a finanční výbor starosta, účetní účetní
Doba uchování osobních údajů dle skartačního řádu dle oprávněného zájmu obce 1 rok 1 rok
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
e c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č 500/2004 Sb., správní řád + zvláštní zákony zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování zák. č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? x x X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
 
 
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Úřední deska Smlouvy v databázi evidence smluv Smlouvy o pronájmu společenského sálu Střet zájmů
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování vyvěšování dokumentů vkládání smluv do registru- povinné zveřejňování zájemci o pronájem sálu, výběr poplatku podávání hlášení o majetku starosy a místostarostů
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Občané a jiné fyzické osoby Občané Občané Volení zástupci obce
Kategorie osobních údajů Jména, adresné, datum narození, parcela Jmenné Jmenné, adresné Jmenné
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců starosta, účetní starosta, účetní starosta, účetní, správce sálu starosta, místostarostové
Doba uchování osobních údajů 1 rok  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 5 let po ukončení platnosti 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c b c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 500/2004 Sb., správní řád; zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
 
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Hlášení pobytu obyvatel Správní rozhodnutí (rušení trvalého pobytu) Spisová služba Evidence čtenářů knihovny
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování přihlašování k trvalému pobytu, výběr poplatku za přihlášení rušení trvalého pobytu evidence korespondence získání přehledu o čtenářích
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Obyvatelé s trvalým pobytem Občané Občané Čtenáři knihovny
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmenné, adresnné, věc Jmenné, adresné, kontakty, datum narození
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců starosta, účetní starosta, účetní starosta, účetní knihovnice
Doba uchování osobních údajů 5 let 5 let 5 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c e c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel zák. č 500/2004 Sb., správní řád + zvláštní zákony zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě zák. č. 257/2001 Sb., knihovní zákon
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Zásahová jednotka obce Smlouvy o stočném Poplatky za odpad Evidence včelstev
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování seznam a evidence členů ZJ smlouvy s občany , kteří jsou napojeni na kanalizaci obce, výběr stočného zákonná povinnost platby za likvidaci odpadu, výběr poplatku přehled o včelařích v pbci
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Členové JSDH Občané Občané Včelaři na území obce
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, kontakty, datum narození Jmenné, adresné, kontakty, datum narození Jmenné, adresné, kontakty, datum narození Jmenné, adresné, umístění včelstev
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců starosta účetní, starosta, zastupitelé, členové finančního a kontrolního výboru účetní, starosta, zastupitelé, členové finančního a kontrolního výboru starosta
Doba uchování osobních údajů 5 let 5 let po ukončení platnosti 5 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c b c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zák. č. 254/2001 Sb., o vodách zák. č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Povodňový plán Školení BOZP Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky) Poštovní deník
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování ochrana ohrožených nemovitostí ochrana zdraví zaměstnanců Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Občané, majitelé nemovitostí Zaměstnanci obce Příjemci a odesilatelé pošty Příjemci a odesilatelé pošty
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, kontakty Jmenné, identifikační, podpisy E-mailové adresy, jména, kontakty, adresnné, dokumenty Jmenné, adresnné, věc
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců starosta, členové povodňové komise starosta, účetní určení zaměstnanci určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 5 let  5 let 5 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
e c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Evidence obyvatel (listinná, elektronická)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce
Účel zpracování Vedení evidence obyvatel
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Obyvatelé s trvalým bydlištěm
Kategorie osobních údajů jmenné, adresné, identifikační, údaje o 3. osobě, způsobilost
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci, Finanční úřad, soudy, policie apod.
Doba uchování osobních údajů 50 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE